Biuro tłumaczeń

Dlaczego my?

Gwarancja jakości

Zatrudniamy wyłącznie profesjonalnych tłumaczy posiadających wieloletnie doświadczenie i bogaty dorobek tłumaczeniowy

Przystępne ceny

Korzystne stawki i atrakcyjne rabaty dla stałych klientów, a dla chcących nas sprawdzić 10% rabat na pierwsze zlecenie

Uczciwe rozliczenia

Nasza strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami, a nie jak w niektórych biurach 1500 czy 1600… Wielkość tłumaczenia określamy z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – nie zaokrąglamy tekstu w górę do 0,5 strony. Uczciwiej? Bez wątpienia!

Krótkie terminy

Gotowe tłumaczenie otrzymacie Państwo w możliwie najkrótszym terminie.

Polityka prywatności

Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze, które trafiają do naszego biura, traktowane są jako poufne.

Rzetelność i terminowość

To dla nas norma!

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług
Biura Tłumaczy INSCRIPTO
ważny od 01.12.2008.
(Pobierz regulamin )

 

§ 1 Warunki ogólne
1.
Tłumaczenia zlecane w Biurze Tłumaczy INSCRIPTO wykonywane są zgodnie z niniejszym Regulaminem i ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami.
1.1
Składając zamówienie Klient potwierdza, że akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2 Tłumaczenie pisemne
2.
Stroną rozliczeniową tłumaczenia zwykłego jest strona licząca 1800 znaków ze spacjami.
2.1
Stroną rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego jest strona licząca 1125 znaków ze spacjami.
2.2
W przypadku tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego liczbę stron rozliczeniowych określa się do drugiego miejsca po przecinku.
2.3
W przypadku tłumaczenia przysięgłego każdą rozpoczętą stronę traktuje się jako całą.
2.4
W trybie zwykłym tłumaczonych jest do 5 stron rozliczeniowych w ciągu doby.
2.5
W trybie pilnym tłumaczonych jest do 8 stron rozliczeniowych w ciągu doby.
2.6
W trybie pilnym tłumaczenia wykonywane są z dopłatą +50% do stawki podstawowej.
2.7
Tłumaczenie powyżej 8 stron w ciągu doby realizowane są w trybie ekspresowym tj. z dopłatą +100% do stawki podstawowej.
2.8
Tłumaczenia realizowane w dniu zlecenia lub z dnia na dzień traktowane są jako wykonane w trybie ekspresowym.
2.9
Weryfikacja tekstu w trybie zwykłym obejmuje 10 stron obliczeniowych dziennie. Koszt takiej weryfikacji wynosi 50% stawki podstawowej.
2.10
W trybie pilnym weryfikowanych jest 10-15 stron obliczeniowych dziennie. Koszt takiej weryfikacji wynosi 100% stawki podstawowej.
2.11
Weryfikacja powyżej 15 stron obliczeniowych dziennie łączy się z dopłata +50% do stawki podstawowej za tłumaczenie.
2.12
Tłumaczenia przysięgłe wykonywane są w jednym egzemplarzu. Klient może otrzymać dodatkową kopię za dopłatą 30%.
2.13
Możliwie najwierniejsze zachowanie układu graficznego tłumaczenia w stosunku do oryginału jest standardową usługą, za którą nie pobiera się dodatkowych opłat.
2.14
Tłumaczenia przyjmowane są drogą elektroniczną lub faksem.
2.15
Przed zleceniem tłumaczenia Klient może przesłać nam tekst, który zostanie bezpłatnie wyceniony. Wycena taka stanowi jedynie orientacyjną cenę tłumaczenia.
2.16
Klient otrzymuje wykonane tłumaczenie zapisane w formacie MS Word.
2.17
Tłumaczenie przysięgłe wysyłane jest pocztą na wskazany przez Klienta adres w formie wydruku na papierze opatrzonym pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego.
2.18
Termin realizacji tłumaczenia wynosi 2 dni robocze, nie wliczając dnia przyjęcia zlecenia, niedziel, świąt i dni wolnych od pracy.
2.19
Tłumaczenia wykonane w trybie zwykłym dostarczane są Klientowi w dniu realizacji zlecenia do godz. 18:00. Termin ten może ulec zmianie po indywidualnym ustaleniu z Klientem.
2.20
W ciągu 48 godzin od wykonania zlecenia Klient proszony jest o telefoniczne, mailowe lub faksowe potwierdzenie otrzymania zlecenia. W przypadku braku takiego potwierdzenia zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia.

§ 3 Rezygnacja ze zlecenia
3.
Klient, który w trakcie realizacji zlecenia zrezygnuje z tłumaczenia, zobowiązany jest uiścić opłatę za już wykonaną pracę.
3.1
Rezygnacja taka musi być przedstawiona w formie pisemnej.

§ 4 Reklamacje
4
W ciągu 7 dni od dnia wykonania zlecenia Klient ma prawo złożyć reklamację wraz z pisemnym wyszczególnieniem swoich zastrzeżeń.
4.1
Jeśli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, Biuro Tłumaczy INSCRIPTO zobowiązuje się do nieodpłatnego wprowadzenia niezbędnych poprawek.
4.2
Prawo do reklamacji nie obowiązuje w przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie przyspieszonym.

§ 5 Płatności
5.
Płatność za wykonane tłumaczenie dokonywana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Biuro Tłumaczy INSCRIPTO po zakończeniu realizacji zlecenia.
5.1
Klient dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy Biura Tłumaczy INSCRIPTO wskazany na fakturze.
5.2
Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.
5.3
Dłuższy termin płatności lub wystawianie zbiorczych faktur miesięcznych wymaga indywidualnych ustaleń.
5.4
W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w pkt. 5.2 Biuro Tłumaczy INSCRIPTO zastrzega sobie prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 0,5% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki.
5.5
W uzasadnionych przypadkach (objętość zlecenia, Klienci indywidualni) Biuro Tłumaczy INSCRIPTO zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia. Wysokość zaliczki ustalana jest każdorazowo z Klientem.

§ 6 Prawa autorskie
6.
Do momentu uregulowania należnych opłat wykonane tłumaczenie jest własnością Biura Tłumaczy INSCRIPTO.
6.1
Bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności za usługę Klient nabywa majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia.

§ 7 Poufność
7.
Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta nie stanowiące ogólnie dostępnych treści traktowane są jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
7.1
Dostęp do w/w treści mają jedynie wykonujący zlecenie tłumacze i weryfikatorzy współpracujący z Biurem Tłumaczy INSCRIPTO na podstawie odrębnych umów.

§ 8 Odpowiedzialność
8.
Odpowiedzialność materialna za wszelkie ewentualne szkody związane z dostarczeniem przez Biuro Tłumaczy INSCRIPTO wadliwego tłumaczenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.
8.1
Odpowiedzialność Biura Tłumaczy INSCRIPTO nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie przyspieszonym. Tłumacze wykonujący zlecenia w trybie przyspieszonym są niezmiennie zobowiązani do zachowania należytej staranności i dokładności tłumaczenia, jednak w związku z tempem pracy Klient zamawiający tłumaczenie w tym trybie przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Po złożeniu przez Klienta zastrzeżeń, Biuro Tłumaczy INSCRIPTO zobowiązuje się do usunięcia uchybień, o ile uzna to za zasadne.
8.2
Biuro Tłumaczy INSCRIPTO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak działanie siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, łączy internetowych i telefonicznych, czy przerwy w dostawie prądu.
8.3
Biuro Tłumaczy INSCRIPTO nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem przez Biuro zleconego tłumaczenia. Materiały dostarczane przez Klienta do Biura Tłumaczy INSCRIPTO powinny mieć uregulowany status pod względem praw autorskich, tak by wykonane przez Biuro Tłumaczy INSCRIPTO tłumaczenie nie naruszało w żaden sposób praw autorskich osób trzecich do tych materiałów. Tym samym Klient zobowiązuje się do zabezpieczenia Biura Tłumaczy INSCRIPTO przed wszelkimi roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich do materiałów przekazanych przez Klienta do tłumaczenia.

§ 9 Postanowienia końcowe
9.
Biuro Tłumaczy INSCRIPTO zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego Regulaminu świadczenia usług.
9.1
Regulamin świadczenia usług podany jest na stronie internetowej Biura Tłumaczy INSCRIPTO z podaniem dnia, od którego obowiązuje.
9.2
Zmiana warunków świadczenia usług tłumaczeniowych wymaga indywidualnego ustalenia z Klientem.
9.3
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem świadczenia usług zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami).